هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

عنوان تاریخ
:. شروع ارسال مقاله 1401/02/01
:. آخرین مهلت ارسال مقاله 1401/08/30 188 روز
:. شروع کنفرانس 1401/10/24 242 روز
:. پایان کنفرانس 1401/10/25 243 روز
وضعیت : فعال

ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

عنوان تاریخ
:. شروع کنفرانس 1400/09/25
:. پایان کنفرانس 1400/09/26
وضعیت : پایان یافته

پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

عنوان تاریخ
:. آخرین مهلت ارسال مقاله 1399/09/20
:. شروع کنفرانس 1399/09/27
:. پایان کنفرانس 1399/09/28
وضعیت : پایان یافته

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

عنوان تاریخ
:. شروع ارسال مقاله 1398/02/01
:. آخرین مهلت ارسال مقاله 1398/08/30
:. آخرین مهلت ارسال مقاله 1398/09/08
:. تاریخ شروع کنفرانس 1398/09/14
:. تاریخ پایان کنفرانس 1398/09/15
وضعیت : پایان یافته

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

عنوان تاریخ
:. آخرین مهلت ارسال مقاله 1397/08/15
:. اعلام نتایج داوری 1397/08/20
:. تاریخ شروع 1397/09/01
:. تاریخ پایان 1397/09/02
وضعیت : پایان یافته