هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

تاریخ شروع : 1401/09/24 74 روز
تاریخ پایــان : 1401/09/25 75 روز
وضعیت : فعال

ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

تاریخ شروع : 1400/09/25
تاریخ پایــان : 1400/09/26
وضعیت : پایان یافته

پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

تاریخ شروع : 1399/09/27
تاریخ پایــان : 1399/09/28
وضعیت : پایان یافته

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

تاریخ شروع : 1398/09/14
تاریخ پایــان : 1398/09/15
وضعیت : پایان یافته

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

تاریخ شروع : 1397/09/01
تاریخ پایــان : 1397/09/02
وضعیت : پایان یافته